Etiketler

, , ,

hqdefault

“(…)

3 Kâmil insânıñ yolında cânı kurbân itmeden
Sohbet-i Sultâna kim irdi haber vir sen baña

(…)”

Ümmi Sinan Divanı, Doç. Dr. A. Azmi Bilgin, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, s. 40

“(…)

2 Fânî dil tesbîhi koya hâlet-i nez‘inde bil
Hem gerekdür ol zamânda bir derûnî dil saña

(…)”

agy s. 41

“(…)

5 ‘Aşk derdiñ câna pür-tâb eyledi bir zerrece
Gelmişem meydân-ı ‘aşka Mansûram yâ Mustafâ

(…)”

agy s. 47

“(…)

12 Yâ ‘Alî Ebü’l-Hasansın hem hüseyn-i Kerbelâ
Dürr ü cevher ma’deni ehl-i şehâdet Murtazâ

(…)

22 Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ zü’l-fikâr
Kenz-i mahfîdür saña kân-ı hidâyet Murtazâ

(…)”

agy s. 49, 50

“(…)

5 Dilimdeki zikrimiñ kalbimdeki fikrimiñ
Ma‘nîsini özümde buldugum mıdur hatâ

(…)

7 Şıluban derd-ile âh dilimdeki ol İlâh
Saltanat tahtında şâh oldugum mıdur hatâ

8 Bir kişiniñ yüzinden biñ kişiye lutf olur
Ancak göñül pâsını sildügüm midür hatâ

9 Ümmî Sinân dir hvâce fikrim bu irte gice
‘Aşk-ıla cân mi‘râca saldugum mıdur hatâ”

agy s. 51

“(…)

10 Ger olasın ‘ömr içinde sen de İbrâhîm Halîl
Şanda kim vîrân göñüller var ise var anı yap

(…)

12 Zâhidiñ ‘ilm ü ‘amelden istegi bil gayrıdur
Tûtî gibi kanda irmez cîfe yir ancak kilâb

(…)”

agy s.52

“(…)

5 Kimi dünyâ ister kimisi hûrî
Zâhid dir cennetiñ bâgı gülzârı
‘Aşka yâr olanıñ av u şikârı
Şâlıñda bir dahı hîç var mı yâ Rab

6 Nûş iden meyiñden bezm-i ezeli
Getürdi soñında cümle kemâli
Ene’l-hak söyleden zâtıñ zülâlı
Doluñda bir dahı hîç var mı yâ Rab

(…)

8 Ezelden inkârdur İblîsiñ işi
Anuñ-çün tamuda kaynaya başı
‘Aşka diyeniñ telbîs kumaşı
Talıñda bir dahı hîç var mı yâ Rab

(…)”

agy s. 54

“(…)

4 İy bizi yokdan var iden
Kurtar bizi mekkâreden
‘Âlemleri envâr iden
Nûr-ı zâtıñ hakkı yâ Rab

(…)

9 zuhûrîniñ Mazharîniñ
Cân içinde cânlarınıñ
İrdügi sen dildârınıñ
‘Aşk-ı zâtıñ hakkı yâ Rab

(…)”

agy s. 55, 56

TÂ’

18
1 Dilerse gözimi giryân iden dôst
Dilerse bagrımı biryân iden dôst
Dilerse hâk-ile yeksân iden dôst
Dilerse lutf-ıla ihsân iden dôst

2 Dilerse göñlimi handân eyleyen
Dilerse cânımı cânân eyleyen
Dilerse sırrımı seyrân eyleyen
Dilerse katremi ‘ummân iden dôst

3 Dilerse su gibi akup çagladan
Dilerse yil gibi esüp soyladan
Dilerse firkate salup agladan
Dilerse vaslını ihsân iden dôst

4 Dilerse şâh iken kılan gedâlar
Dilerse zecr idüp kılan cefâlar
Dilerse hôr iken viren safâlar
Dilerse kul iken sultân iden dôst

5 Dilerse deryâlar gibi kaynadan
Dilerse gemiler gibi oynadan
Dilerse nâleler virüp söyleden
Dilerse nutkumı pinhân iden dôst

6 Dilerse gezdiren ‘arşı semâyı
Dilerse bozduran nâm-ı fenâyı
Dilerse geydüren şâlı kabâyı
Dilerse cismimi ‘uryân iden dôst

7 Dilerse ‘aşkını câna kuran fak
Dilerse söyleden sırran ene’l-hak
Dilerse varımı alup iden yok
Dilerse kim Ümmî Sinân iden dôst”

agy s. 56-58

“(…)

7 Ol didi ben şehr-i ‘ilmüm kapusıdur Murtazâ
Evliyâ ser-çeşmesin merdân iden Perverdigâr

(…)”

agy s. 64

“(…)

2 O dahı bil haydar-ı Kerrâra telkîn eyledi
Evliyânıñ serfirâzı hem şîr-i Yezdânıdur

3 Ol dahı bil hasan-ı Basrîye telkîn eyledi
Zâhiri bâtını ma‘mûr pîrleriñ burhânıdur

4 Ol dahı çün habîb-i ‘Acemîye telkîn eyledi
Anuñ-içün dem-be-dem zikr itdügi Sübhânıdur

5 Ol dahı bil Hvâce-i Dâvûda telkîn eyledi
Anuñ-içün cânı başı Hâlikıñ fermânıdur

6 Ol dahı çün Ma‘rûf-ı Kerhîye telkîn eyledi
Anuñ-içün bi-nişân u lâ-mekân seyrânıdur

7 Ol dahı bil kim Şeyh Sekatîye telkîn eyledi
Anuñ-içün kıldı irşâd irdügi gufrânıdur

8 Ol dahı Cüneyd-i Muhammede telkîn eyledi
Anuñ-içün zikr-i hâsu’l-hâsıla ol ganîdür

9 Ol dahı Mümşâd-ı Dîneverîye telkîn eyledi
Anuñ-içün mâyeniñ cür‘asınıñ mestânıdur

10 Ol dahı bil Hvâce-i Muhammede telkîn eyledi
Anuñ-içün tâ ebed ol ‘âlem-i rabbânîdür

11 Ol dahı bil anı Vahyüddîne telkîn eyledi
Anuñ-içün ‘ilm-i sırdan irdügi Deyyânıdur

12 Ol dahı bil kim Ebü’n-Necîbe telkîn eyledi
Anuñ-içün işbu yolda cân u baş kurbânıdur

13 Ol dahı bil anı Kutbüddine telkîn eyledi
Anuñ-içün dôst yolında yüriyen erkânıdur

14 Ol dahı fehm ile Rüknüddine telkîn eyledi
Anuñ-içün ‘aşk-ıla dôst bâgınıñ handânıdur

15 Ol dahı çünkim Şehâbüddîne telkîn eyledi
Anuñ-içün bu kurılan ol şâhıñ meydânıdur

16 Ol dahı bil kim Cemâlüddîne telkîn eyledi
Anuñ-içün irdügi dôst zâtınıñ reyhânıdur

17 Ol dahı Zâhid-i İbrâhîme telkîn eyledi
Anuñ-içün zâhir ü bâtın tarikat hânıdur

18 Ol dahı Halvetî Muhammede telkîn eyledi
Anuñ-içün zikr-ile ol yâra irmek şânıdur

19 Ol dahı Halvetî Pîr ‘Ömere telkîn eyledi
Anuñ-içün küntü kenziñ sırrıla mihmânıdur

20 Ol dahı bil Mirim Halvetîye telkîn eyledi
Anuñ-içün mazharı dôst bâgınıñ bûstânıdur

21 Ol dahı fehm ile ‘İzzüddîne telkîn eyledi
Anuñ-içün bu tarîkat sırrınıñ sultânıdur

22 Ol dahı bil anı sadrüddîne telkîn eyledi
Anuñ-içün dürr-i a‘zam bahrınıñ ol kânıdur

23 Ol dahı bil Seyyid-i Yahyâya telkîn eyledi
Anuñ-içün fahr-i ‘Acem zikr olan ‘irfânıdur

24 Ol dahı bil kim Pîr-i Mevlâya telkîn eyledi
Anuñ-içün ‘ilm-i zâhir ‘ilm-i bâtın kânıdur

25 Ol dahı Tâcüddîn Kaysarîye telkîn eyledi
Anuñ-içün ‘ilm-i sırrı ‘ilm-i hak pinhânıdur

26 Ol dahı ‘Aliyyüddîn ‘Uşşâka telkîn eyledi
Anuñ-içün ‘asr-ı ‘âlem derdleriñ dermânıdur

27 Ol dahı fehm-ile Şemsüddîne telkîn eyledi
Anuñ-içün bu tarîkat ehliniñ merdânıdur

28 Ol dahı Vehhâb-ı Elmaluya telkîn eyledi
Anuñ-içün ol Muhammed nûrınıñ mihmânıdur

29 Ol dahı bil anı Eroglına telkîn eyledi
Anuñ-içün zât-ı hakda irdügi Rahmânıdur

30 Ol dahı bil kim Sinân Ümmîye telkîn eyledi
Anuñ-içün kurılan sâdıklarıñ meydânıdur* (* 30-31 beyitler arasında Ü ve HP’de şu beyitler de bulunmaktadır:
Ol daĥı bil oġlı Süleymâna telķîn eyledi
šâlibîne irişen bu tevģîdiñ feyżânıdur
Ol daĥı bil oġlı ¸ıyâ’îye telķîn eyledi
Keśret içre seyr ilinde seyr iden rûģ-ĥânıdur
30-31 beyitler arasında B’de şu beyitler de bulunmaktadır:
Ol daĥı bil oġlı Süleymâna telķîn eyledi
šâlibîne irişen bu tevģîdiñ feyżânıdur
Ol daĥı Seyyid ‘Ali Hâşimîye telķîn eyledi
Keśret içre câm-ı vaģdet feyżiniñ ‘ašşânıdur
Ol daĥı bil oġlı ¸ıyâ’îye telķîn eyledi
Keśret içre seyr ilinde seyr iden rûģ-ĥânıdur
Ol daĥı Şeyh Muģammed Ispartavîye telķîn eyledi
Anuñ-içün šâlibîne ŝunduġı sükkârıdur
Ol daĥı Şeyĥ İbrâhîm Elmalıya telķîn eyledi
Ehl-i ‘uzlet ehl-i vaģdet ģaķķ-ıla bâzârıdur)”

agy s. 65-67

“(…)

2 Her kim ki ister yârını
Bıraksın elden varını
Gören dostuñ dizârını
Bugün fenâ-fi’llâh olur

3 İren fakrıñ tamâmına
Kanar vuslatıñ câmına
Fenâ-fi’llâh makâmına
Ulaşan mahvu’llâh olur

(…)

agy s. 68

“(…)

7 Zühd ü takvâ menzilinden geçdi cân eyler vedâ‘
Vardugı dâr [ol] ene’l-hak söyleyen meydânedür

(…)”

agy s. 75

“(…)

10 Ol ki Bagdâdî ene’l-hak söyleyen Mansûrı gör
Dôsta kurbân eylemek cân ‘âşıkıñ hôş kârıdur

(…)”

agy s. 76

“(…)

9 Dört kitâbıñ sâbiti zât-ı Hûdur hakka’l-yakîn
Ey bu tevhîdden habersiz gey sakın olma ki dûr

10 Kendü sırrın bilmeyen virmez hakîkatdan haber
Çünki bu yolda delilimdür benüm şîr-i Gafûr

11 Nâzil oldı çün anuñ hakkında hakdan hel etâ
Noktavî dirler aña iren olur ehl-i sürûr

12 Her kim irdi Seyyid-i Muhtâra oldur bil veli
Kalbine inzâl ider anuñ kelâmu’llâh u nûr

(…)”

agy s. 90

“(…)

7 Dört kitâbıñ ma‘nisi yek noktadan oldı ‘ayân
Tâlibe hadd ü hicâb olan kara vü ak nedür

(…)”

agy s. 90

“(…)

2 Nûr-ı îmân berkı urup yüzinden envâr saçar
Kâmil insân ister iseñ beñizinden bellidür

(…)

8 Her sözi bir zehr-i mârdur ugrasa bagrıñ biçer
Câhili söyletme hemân gör yüzinden bellüdür”

agy s. 91, 92

“(…)

13 Hatâmıñ yirine kıldı ‘atâlar
Suçumı gizledi benüm o Settâr

14 Bi-hamdi’llâh gözüm açdı o Fettâh
Uyardı uykudan oldum safâdâr

(…)”

agy s. 99

“(…)

2 el-Fakru fahrî diyicegiz Seyyid-i Kevneyn
Devlet anuñdur kim dü cihânda ola deyyâr

(…)

7 Zıll-ı ‘arşı bil añlarısañ ehl-i gamıñdur
Anuñ-içün çekdi cefâ ol Seyyid-i Muhtâr

(…)”

agy s. 101

62

1 Kendi nefsiniñ ‘illetin bilmeyen insân degüldür
Hem rûhınıñ hakikatın bulmayan insân degüldür

(…)”

agy s. 109

“(…)

7 Ol dôst baña oldı yakın varlıgıma saldı akın
Söylemekde men ‘âcizem dile gelmez esrârımız

(…)”

agy s. 117

79

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
1 Eyâ cânlar içinde cân fedâdur yoluña cân baş
Be-hakk-ı âyet-i Kur’ân fedâdur yoluña cân baş
Göñüller derdine dermân fedâdur yoluña cân baş
Efendim Mazharî Sultân fedâdur yoluña cân baş

(…)”

agy s. 125

“(…)

5 Merd olup merdâne gir meydâna sen
Ya bu yolda bite iş ya kopa baş

6 Ol bekâdan bu fenâya şol Ganî
Niye saldı kıl tefekkür gizli fâş

(…)”

agy s. 127

“(…)

10 Sorsalar bu ‘aşkı direm ‘ayn-ı dermân gizlidür
Küfr içinde buldılar tevhîd-i îmân gizlidür
Görmüşüm bir katrede ol nûr-ı ‘ummân gizlidür
‘Aşk içinde beni kılan zâr u giryân gizlidür
Geçmezem dildârıñ ‘aşkından câna olsun vedâ‘

(…)”

agy s. 130

“(…)

5 Gizli râzı gün gibi fâş eyledüm añlayana
Mürşid-i kâmil yüzinden sırr-ı ehlu’llâha bak

(…)”

agy s. 132

“(…)

10 Mansûra sunduñ ezel bezminde vuslat şerbetin
Biñ cânım olsa dirîg olmaya kurbân eyleseñ”

agy s. 133

“(…)

9 Sinân Ümmî olup sâki eline câm-ı ‘aşk aldı
Koyup nâmûsı ey zâhid mey ü sohbet sürerseñ gel”

agy s. 145

“(…)

10 Mısır diyârı mülküme şâh oldugumda sicn olur
Yokdur karârım hergizin ben Yûsuf-ı Ken‘ânıyam

(…)”

agy s. 154

“(…)

5 Zann u gümândan kurtulan gelsün şehâdet dârına
Alsun ene’l-hakdan haber kâmil îmân satar dilim

(…)

7 Ümmî Sinân eydür gelen kimdür baña mihmân olan
Cân Yûsufın kimdür alan Mısra sultân satar dilim”

agy s. 155

108

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

1 Yire göge ‘arşa kürse sıgmayan Sultân menem
Cümle ‘âlemden münezzeh zâtı ol Sübhâñ menem

2 San‘atımıñ zerresinden cümle ‘âlem oldı var
Hikmet-ile külli şey’i var iden ol Hân menem

3 Her kime sevsem sevilsem derde kıldım mübtelâ
Enbiyâlar evliyâlar sırrına mihmân menem

4 Künh-i zâtım varlıgından kimseler virmez nişân
Bahr-ı mutlak lâ-te‘ayyün haddi yok ‘ummân menem

5 Pâdişâh-ı lâ-yezâlem kimse bilmez sırrımı
Çarh urup ‘âlemlere devr itdüren devrân menem

6 Muştuladum ben size zâtım sıfâtım vasfını
Kul hüvallâhü ehaddur okunan Kur’ân menem

7 Zâtım Allâhü ehaddur vasfım Allâhü’s-samed
Cins ü mislim yokdur öñ soñ yalıñuz Deyyân menem

8 Gizli degül gün gibi âşkâreyem ‘âriflere
Münkiriñ göñlin perîşân eyleyen pinhân menem

9 ‘Âsîler ‘isyân idüp ben dem-be-dem ihsân idüp
Rahm idüp kullarımı ‘afv eyleyen Gufrân menem

10 Ey Sinân Ümmî benüm cevr ü cefâmdan gam yime
Aç gözüñ kaldur hicâbı derdlere dermân menem”

agy s. 157, 158

“(…)

6 Ben bu ‘aşka yâr oldum hem bir ile bir oldum
Hem Mûsâ hem tûr oldum len terânî neylerem

(…)”

agy s. 159

“(…)

9 Dir Sinân Ümmî okudum zikr-i kalbîden sebak
‘İlm-i esrârdur sözüm kâl ehline hâl virmezem”

agy s. 160

“(…)

16 Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ zülfikâr
Bu kelâmıñ mazharı çün Şâh-ı merdân añladum

(…)”

agy s. 162

“(…)

6 Ben irişince ol Hâna küllî varum oldı fenâ
İsmâ‘îlem kıydum câna kurbânıyam kurbânıyam

(…)”

agy s.163

“(…)

8 Gâhi Nûh oldum gâhi Lût gâh Yûnus oldum gâh Dâvûd
İbrâhîm-ile bir zamân âteşde gülzârda idüm

9 Bulsa kişi dôstdan belâ ma‘şûk gelüp vefâ kıla
Kurtlar tenüm çiyneriken Eyyûb-ıla zârda idüm

10 Ya‘kûb-ıla kıldum figân Yûsuf-ıla oldum revân
Şehr-i Mısırda bey‘ olan dellâl-ı bâzârda idüm

11 Her bir nebî geldi bile mihmân idüm ben sırrıla
‘¡sâ ile agdum göge Mûsâ ile tûrda idüm

(…)

13 Ben yârıma cân virmege na‘ra urup hallâc-ıla
Çaldum ene’l-Hak nevbetin Mansûr ile dârda idüm

(…)

15 Ben degülem bunı diyen ilhâm-ı hakdur söyleden
Bir sır gelüp nutk eyledi ben arada perde idüm

(…)”

agy s. 164, 165

“(…)

4 Cân Yûsufın câha koydum bir zamân zâr eyledüm
Hamdü li’llâh zulmetinden nefsimiñ şâz eyledüm

(…)”

agy s. 166

“(…)

11 Dir Sinân Ümmî bize lâzım degül gayrı mekân
Mürg-i lâhûtem anuñ-çün meskeni az eyledüm”

agy s. 167

118
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
1 Ene’l-hak açdı ebvâbın bugün ol kenze dükkânam
Ne söyler diñle pürtâbın egerçi nutk-ı insânam

(…)

4 Kelâmım varlıgındandur nebîlere olan inzâl
Hüva’llâhü’llezî diyü okunan dilde Kur’ânam

(…)

6 Kemâl-i kudretümden çün yaratdum yerler ü gökler
Meleklerim baña tesbîh iderler Ferd ü Yezdânam

(…)

10 Eger mutlak vücûdumdan getürsem ‘âleme katre
Bi-külli mahv ola fânî ki ol deryâ-yı ‘ummânam

(…)”

agy s. 170, 171

“(…)

2 Görmedüm pervâne şem‘a vara biryân olmaya
Şem‘a yakın vardugumca özümi nâr bulmuşam

(…)

4 Ten murâdın terk idendür cân murâdın avlayan
‘Akl u cândan geçdügümce sırdan esrâr bulmuşam

5 ‘Aşka fermân olmayanlar varlıgından geçmedi
Kim ki ‘aşka yâr olursa dâra ber-dâr bulmuşam

(…)”

agy s. 172, 173

“(…)

3 Senden ‘atâ bizden hatâ böyle kuruldı ibtidâ
‘Afv it bizüm hatâmızı Âdem safiyyullâh içün

4 ‘İsyân deñizinden bizi kurtar anuñ hurmetine
Evvel aña kılduñ necât Nûh-ı Neciyyullâh içün

5 Deryâyı varlıkdan halâs eyle anuñ ‘aşkına kim
Batn-ı balıkda zikr iden Yûnus Resûlullâh içün

6 Hızr içdügi âb-ı hayât ‘âşıklara hâcet degül
Vaslıñ meyinden sun bize hızr-ı Nebiyyullâh içün

7 Firkat nârı-y-la cânların göyündürme ey Pâdişâh
Göster zâtıñ gülzârını dostuñ Halîlullâh içün

8 Hüsn-i cemâliñden cüdâ olanlardan kılma bizi
Salma ebed hüzn itmege Ya‘kûb hüznullâh içün

9 Hüsn-i cihânıñ kimseye kalmaz bekâ bellü beyân
Hüsn-i bekâdan kıl nasîb Yûsuf hüsnullâh içün

10 Tecellî zâtıñ pertevi varlık tagın kılsun fenâ
len terânî perdesin Mûsâ Kelîmullâh içün

11 Gerçi mücerred pâk idi kaldı semâ’-ı sânîde
Cümle hicâbı sen geçür ‘¡sâ-yı Rûhullâh içün

(…)

13 İşler Sinân Ümmî hatâ niçün hatâya yüz tuta
Gelsün diyü hakdan ‘atâ ol feyz-ı fazlu’llâh içün”

agy s. 189, 190

“(…)

6 Cân dirîg olmaz belâ dârında ber-dâr eyleseñ
Tek ene’l-hak menzilinden gayrı meydân olmasun

(…)”

agy s. 191

138

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

1 Ey bize ta‘n eyleyen gör merd-i meydânam bugün
Hamdü li’llâh çok şükür hem kâmil insânam bugün

(…)”

agy s. 195

“(…)

5 Tuymayan innî ene’llâhdan ene’l-hakdan haber
Yer mi ol mirâs bugün hablü’l-metîn-i dârdan

(…)”

agy s. 196

“(…)

2 Kalbimi ihyâ iden ol Pâdişâh-ı Lâ-yezâl
Göñlümüz mi‘mâr-ı Hakdur katremiz ‘ummân-ı Hû

(…)”

agy s. 197

“(…)

14 Ebû Bekir ‘Ömer ‘Osmân şerî‘at mülkine sultân
Velâkin ol ‘Alî arslan olup her sırrıña hem-râh

(…)
17 Alup diziñde birini öpüp gözinde birini
Dimişdüñ kurretü’l-‘aynî Hasan ile hüseyin şâh

18 Gâzîler bile yanında gelüp Kerbelâ çölinde
Şehâdet buluban anda bekâya dutdılar çün râh

(…)”

agy s. 205

“(…)

7 Nazar kıldı size Allâh nazar kıluñ bize bi’llâh
Dinilsün dilde zikru’llâh bulunsun cânda vaslu’llâh
Olam bunda fenâ fi’llâh bulam anda bekâ bi’llâh
Meded kıl yâ veliyya’llâh şefâ‘at yâ Resûlallâh

(…)”

agy s. 208

“(…)

Ey keremler kânı ganî Celîlim
İbrâhîme didüñ dôstum Halîlim
(…)

(…)

12 Enbiyâ evliyâ çıka köşkine
Mest olalar ‘anberine müşkine
İmâm hüseyiniñ kanı ‘aşkına
Bizi güzel Muhammedden ayırma

(…)”

agy s. 209

“(…)

5 Cânım dellâlda gezer satmaga geldüm bugün
Ey Mısrıñ şâhı Ken‘ân, Yûsufuñ alsan n’ola

(…)”

agy s. 216

“(…)

5 Okudum ‘aşkıñ kitâbın
Feth itdüm ene’l-hak bâbın
Senden irci‘î hıtâbın
Öñmege geldük öñmege”

agy s. 217, 218

“(…)

3 Vücûduñ mülkine cevlân iderseñ
Yolın ögredeyin yollar içinde

(…)

11 Ümmî Sinân eydür Eroglı dirler
İsmine şeyhimiñ iller içinde”

agy s. 221

“(…)

3 Yoldaş itme nâşî ile
Saña münkir kişi ile
Yakup ‘aşk âteşi ile
Bagrımızı biryân eyle

(…)”

agy s. 222

“(…)

2 Ol ene’l-hak dârını seyr eyleyüp Mansûrlayın
Kalmadı sabrı gidüp kurbâna irdi cân yine

3 Yûsufuñ hüsn-i hayâlinde iken Ya‘kûblayın
Mısr iline şâh olan sultâna irdi cân yine

(…)”

agy s. 224

“(…)

4 Kâmil insânıñ kemâlın söylerin añlayana
Himmet ü burhân gerekdür kâmil insân üstine

(…)”

agy s. 227

“(…)

2 ‘Aşka hem-râh olmayanlar bulmayısardur halâs
Len terânî perdesinden Mûsî’i gör tûr ise

(…)

19 ‘Aşk degül mi Şîte bunca dürlü san‘at ögreden
Gerçi Cebrâ’îl vesîle izn-i hak destûr ise

20 ‘Aşk degül mi Eyyûbı derde giriftâr eyleyen
Gerçi zikri dem-be-dem hem messeniye’z-zurr ise

21 ‘Aşk degül mi Ya‘kûbuñ gözlerini kan eyleyen
Gerçi Yûsuf hasretinden cigeri tennûr ise

22 ‘Aşk degül mi Yûsufı Ken‘âna sultân eyleyen
Gerçi takdîr-i Hudâ-yı Kâdir u Gayûr ise

23 ‘Aşk degül mi kim kılan anuñ ‘asâsın ejdehâ
Gerçi kim Mûsâ bin ‘İmrân-ı Kelîm-i tûr ise

24 ‘Aşk degül mi meyyiti ‘¡sâ deminden hay kılan
Gerçi kim mazhar-ı kudret ma‘den-i meşhûr ise

(…)

29 ‘Aşk degül mi Murtazâyı şîr-i Yezdân eyleyen
Gerçi kim evvel Resûle vâhidün min nûr ise

(…)

34 ‘Aşk degül mi cân-verler görüben ‘Abdürezzâk
Gerçi yâriñ yarasınden zâr-ı bî-huzûr ise

(…)

36 ‘Aşk degül mi kim Züleyhânıñ özin nâr eyleyen
Gerçi Ya‘kûb oglı Yûsuf arada mezbûr ise

37 ‘Aşk degül mi ‘âşıkı şevk-ıla ber-dâr eyleyen
Gerçi Bagdâdî ene’l-hak söyleyen Mansûr ise

(…)”

agy s. 229-232

“(…)

3 Evliyâ vü enbiyâ çekdi cefâlar dünyâda
N’eyledi gör ol şehîd-i şâh Hüseyn-i Kerbelâ

(…)

7 Pîr ‘azîzümdür Eroglı hurmetine kıl nazar
Tâ varup dergâhıña ol zâtıñı âsân bula”

agy s. 234

“(…)

3 Gülşâhın yitirmiş Varkaya döndüm
Görüben bir nefes hayrân olam mı

(…)

6 Yûsufın yavı kılmış Ya‘kûblayın
Aglayu aglayu görmez olam mı

(…)”

agy s. 238

“(…)

8 Tâli‘iñ Mürsel Nebî vü evliyâ bahtındadur
Ni‘metiñden fârig olma bekle hakkıñ bâbını

(…)”

agy s. 241

“(…)

10 Pâdişâhlar dürdi ‘adliñ defterin yakdı oda
Saçdılar begler hâkimler halka zulmüñ odını

(…)”

agy s. 242

“(…)

6 Bir zerrede on sekiz biñ ‘âlemi
Görüñ ‘aşkı nice seyrân eyledi

(…)

14 Yedi iklîm dört köşeniñ hânıyam
Görüñ ‘aşkı nice sultân eyledi

(…)”

agy s. 246, 247

“(…)

4 Şıyıncak câna İsmâ‘îl aña gönderdi koç Allâh
Men itdüm cânımı kurbân gerekmez gayrı kurbânı

(…)

6 Ezel kısmet güni ol Şâh ene’l-hak câmını sundı
Tâ ebed olmışam hayrân gerekmez gayrı hayrânı

(…)

11 Sinân Ümmî ene’l-hakkı görüñ ‘aşkdan ‘ayân eyler
‘Ayâna irişen gelsün gerekmez gayrı a‘yânı”

agy s. 247, 248

“(…)

4 Bugün Mansûr-ı Bagdâdıñ kemâlin ‘azm ider cânım
Yoluñda cân u ser virüp tozarıñ zevkı hôş geldi

(…)”

agy s. 252

“(…)

5 Ya‘kûblayın bir zamân kılmadan âh u figân
Mısr iline şâh olan sultân ele girsin mi

6 Eyyûb gibi dem-be-dem sabr itmeden kişiniñ
Dôst ilinden derdine dermân ele girsin mi

(…)”

agy s. 253

“(…)

4 Fezkürûnî ol dün ü gün dürişügör derd-ile
Hâl içinde hem-dem-i Seyyid-i Muhtâr ol yüri

(…)

8 Gör ene’l-hak menzilini Mansûr-ı Bagdâd gibi
Merd iseñ bu hâl içinde sırr-ı ber-dâr ol yüri

(…)”

agy s. 254,255

“(…)

6 Nice biñ Yûsuf Züleyhâ kapusında muntazır
Görmek içün bir dem anuñ vechiniñ züllâfını

7 Nice biñ Mûsâ tecellîsinden itmişler sücûd
Keşf idüp bildürmek içün vaslınıñ şerrâfını

8 Nice biñ hızr-ıla İlyâs âb-ı hayvân içmege
Leblerinden hep yolında sarf ider masrâfını

(…)”

agy s. 255, 256

“(…)

9 Vâhid ü Kahhâr oldur derd anuñ dermân anuñ
Kim tuyarsa işbu remzi terk ider da’vâsını

10 Dahı bundan içerüden söylerisem bir haber
Mahv ider hayret cihânıñ nûrınıñ zıyâsını

(…)”

agy s. 257

“(…)

4 Şâh-ı Mısrıñ zülfine müştâk ola Ya‘kûblayın
Terk idiser mülkini câh-ı cinân Ken‘ânını

5 Baht-ı devlet sâhibi her kim ki İsmâ‘îl-durur
Cehd idüben yâre kurbân eyledi gör cânını

6 Kim şehîd olmak diler hakka’l-yakîn ‘âr eylemez
Arayup bulur cihânda Kerbelâ meydânını

7 Mürşidiñ meydânı-durur sad hezârân Kerbelâ
Anca ‘âşık yâre karşu akıdurlar kanını

(…)”

agy s. 261

197
Mazhar-i Sultâñ vefat itdükde
Ümmî Sinân Hazretleri buyurmuştur:

Arzûlayup geldüm yine kapuña
Efendim Mazharî Sultân kandasın
Yüz sürmek isterüz senüñ tapuña
Efendim Mazharî Sultân kandasın

Gerçi vâsıl olduñ sırr-ıla Hakka
Size menzil oldı bu dâr-ı bekâ
Niçe katlansun yürek bu firâka
Efendim Mazharî Sultân kandasın

Hakkıñ fazlı ile halkı toylayan
Hem ma‘rifet güllerini yıylayan
Evvel-i recebde sefer eyleyen
Efendim Mazharî Sultân kandasın

Dervîş olan teslîm gerek pîrine
‘Âşıklar yanmasun firkat nârına
Oglını halîfe koyan yirine
Efendim Mazharî Sultân kandasın

Kâmil olmaz eriñ biñde birisi
‘İlm-i ledünnîden virmege dersi
Kutbü’l-irşâd evliyânıñ vârisi
Efendim Mazharî Sultân kandasın

‘Âşıklarıñ sizden gitmez elemi
Evvel Allâh böyle çalmış kalemi
Hayâliñ cânıma mihmân ola mı
Efendim Mazharî Sultân kandasın

Ümmî Sinân eydür ihsân eylegil
Derde düşdüm baña dermân eylegil
Bu cânım yoluñda kurbân eylegil
Efendim Mazharî Sultân kandasın”

agy s. 264, 265

Reklamlar